Úvod > Autorská práva

Prohlášení o způsobu provozování stránek kudyznudy.cz

Tuto webovou stránku spravuje Česká centrála cestovního ruchu – CzechTourism (dále jen „CzT“) s cílem zajistit pro širokou veřejnost přístup k informacím o možnostech cestování v ČR.
 
Obsah stránek kudyznudy.cz je do značné míry vytvářen či spoluvytvářen jejich uživateli, kterým CzT jako provozovatel umožňuje na tyto stránky ukládat informace. Vůči těmto uživatelům a jimi vkládanému obsahu je CzT v postavení poskytovatele služby, která spočívá v ukládání obsahu informací poskytovaných uživatelem (CzT je tedy takzvaný hosting provider). V souladu s ust. § 5 a násl. zákona č. 480/2004 Sb., o některých službách informační společnosti a o změně některých zákonů, neodpovídá CzT za obsah informací uložených na žádost uživatele a není povinen dohlížet na obsah přenášených nebo ukládaných informací ani aktivně vyhledávat skutečnosti a okolnosti poukazující na protiprávní obsah informace.
 
Uživatel plně odpovídá za jeho činnost a všechen obsah, která vkládá na stránky kudyznudy.cz. Uživatel se zavazuje, že jeho činnost a jím vkládaný obsah nebudou v rozporu s právními přepisy a nebudou porušovat práva třetích osob. Uživatel není oprávněn využívat stránky kudyznudy.cz k šíření a zpřístupnění obsahu, který by mohl způsobit škodu třetím osobám či jakkoli zasáhnout do jejich práv. Uživatel se zavazuje nevkládat na stránky kudyznudy.cz nesprávný, nepřesný nebo zavádějící či z jiných důvodů závadný nebo nevhodný obsah. V případě, že uživatel poruší některou z jeho shora popsaných povinností, je CzT oprávněna zrušit jeho uživatelský účet či účty a do budoucna mu zamezit ve vytvoření jiného uživatelského účtu.
 
Snahou CzT při provozování stránek kudyznudy.cz je poskytování aktualizovaných a přesných informací. Bude-li CzT upozorněna na chyby či nesrovnalosti a bude-li to v jejích možnostech, bude se snažit vady odstranit. CzT však vylučuje jakoukoli odpovědnost plynoucí z případné nepravdivosti či nesprávnosti údajů dostupných na této stránce.
 
CzT si vyhrazuje právo odstranit či změnit obsah vložený uživatelem (např. odstranit fotografii či odstranit nebo upravit text) v případě, že se bude odůvodněně domnívat, že obsah vložený uživatelem porušuje právní předpisy, zasahuje do práv třetích osob, je nesprávný, nepřesný nebo zavádějící či je z jakýchkoli jiných důvodů závadný nebo nevhodný.
 
V případě, že se jako návštěvník stránek kudyznudy.cz budete domnívat, že určitý obsah porušuje právní předpisy, zasahuje do práv třetích osob, je nesprávný, nepřesný nebo zavádějící či je z jiných důvodů závadný nebo nevhodný, informujte prosím CzT o této skutečnosti prostřednictvím zprávy zaslané na e-mailovou adresu katalog@czechtourism.cz.
 
Obsah nacházející se na stránkách kudyznudy.cz nelze považovat za odbornou či právní radu (v případě nutnosti specifické rady, nechť se návštěvník stránek obrací na kvalifikovaného odborníka či kontakty uvedené u záznamu).
 
Tyto webové stránky mohou obsahovat odkazy na externí webové stránky, na jejichž obsah a způsob provozování CzT nemá žádný vliv, neručí za jejich obsah, správnost a nepřebírá za ně žádnou odpovědnost. Odkazují-li webové stránky na další subjekty, pak je za obsah těchto stránek odpovědný jejich provozovatel, CzT za tento obsah neodpovídá.
 
CzT se snaží vyvarovat poruch způsobených technickými chybami. Některý obsah na stránce kudyznudy.cz však mohl být vytvořen nebo strukturován do souborů nebo formátů, které nejsou bezchybné, a CzT tak nemůže zaručit, že její služby nebudou v důsledku těchto problémů přerušeny či jinak ovlivněny. CzT vylučuje jakoukoli odpovědnost související s těmito problémy, jež by mohly vzniknout v důsledku používání této stránky nebo externích stránek, na které se zde odkazuje.
 
CzT je příspěvkovou organizací Ministerstva pro místní rozvoj České republiky. Veškeré právní vztahy související s těmito webovými stránkami se řídí právním řádem České republiky, nezávisle na všech dalších okolnostech.
 

 Upozornění na ochrannou známku „Kudy z nudy“  

„Kudy z nudy“ je ochrannou známkou České centrály cestovního ruchu - CzechTourism registrovanou u Úřadu průmyslového vlastnictví. V případě jejího zneužití bude přistoupeno k patřičným právním krokům.
 

Upozornění o ochraně autorských práv

 

Pro reprodukci nebo jakékoliv jiné užití textové či multimediální informace nacházející se na stránkách kudyznudy.cz (obrázky, audiovizuální záznamy, zvukové záznamy či jakýkoli jiný obsah), a to bez ohledu na skutečnost, zda je původcem těchto informací Česká centrála cestovního ruchu – CzechTourism (dále jen „CzT“) či uživatel těchto stránek, je vyžadován předchozí písemný souhlas provozovatele stránek kudyznudy.cz, kterým je CzT. Není tedy dovoleno bez písemného souhlasu CzT tyto webové stránky (jejich obsah, zdrojový kód, zvuk, grafické prvky, obrázky, texty, grafické plochy atd.) jakkoliv dále kopírovat, zpracovávat, sdílet, měnit atp.
 
Souhlasu CzT není třeba k využívání RSS kanálů Kudy z nudy pro osobní potřebu, obsahují aktuální informace o aktualitách, aktivitách a akcích zobrazených na portálu Kudy z nudy (http://www.kudyznudy.cz/rss.aspx). RSS kanály poskytuje kudyznudy.cz výhradně pro osobní potřebu a nekomerční účely. Distribuce obsahu prostřednictvím RSS kanálů konečným uživatelům tak nesmí být používána pro komerční účely. Jakékoli komerční využívání obsahu serveru kudyznudy.cz nebo jeho částí bez předchozího písemného souhlasu provozovatele České centrály cestovního ruchu - CzechTourism je zakázáno.

Součástí propagace turistického potenciálu Česka na stránkách kudyznudy.cz a nejen na nich mohou být videomateriály, které CzT využívá také v televizních kampaních, na veletrzích a jiných prezentačních akcích. Aktuální spoty CzT jsou dostupné ve videokanálu na stránkách Kudy z nudy. V případě, že máte zájem o materiály ve vyšší kvalitě, kontaktujete nás, prosím na uvedených kontaktech. Základní podmínkou pro jejich poskytnutí je  nekomerční užití spojené s propagací dobrého jména České republiky. Žádosti budou proto posuzovány individuálně na základě konkrétního případu užití spotu.


Informace o zpracování osobních údajů


Svou registrací na portálu www.kudyznudy.cz či používáním tohoto portálu uživatel fakticky opravňuje správce osobních údajů, jímž je Česká centrála cestovního ruchu – CzechTourism, příspěvková organizace se sídlem Vinohradská 46, 120 41 Praha 2, IČO 49277600 (dále jen „správce“), ke zpracování uživatelem poskytnutých osobních údajů dle Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016, o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES, jež je účinné od 25. 5. 2018 (obecné nařízení o ochraně osobních údajů, tzv. „nařízení GDPR“), a eventuálně i příslušných vnitrostátních právních předpisů upravujících problematiku ochrany osobních údajů (nařízení GDPR a příslušné vnitrostátní předpisy budou dále souhrnně označovány jen jako „příslušné právní předpisy“), a to za účelem umožnit uživateli přihlašovat se k portálu www.kudyznudy.cz jako uživatel či tyto stránky využívat.

Osobními údaji, jež uživatel registrující se na portálu www.kudyznudy.cz může v rámci své registrace poskytnout správci, jsou:
 
  • přihlašovací údaje, jimiž jsou e-mailová adresa a heslo, jejich poskytnutí při registraci nového uživatele je povinné, protože pouze prostřednictvím těchto údajů se uživatel může přihlásit k portálu www.kudyznudy.cz a zároveň jsou používány k jeho identifikaci,
  • údaje o jménu, příjmení, názvu právnické osoby, adrese bydliště či sídla právnické osoby, telefonním čísle a internetových adresách, jejichž poskytnutí je však při registraci nového uživatele nepovinné, a uživatel tak tyto osobní údaje poskytuje zcela dobrovolně a nad rámec požadavků nezbytných pro provedení registrace, přičemž účelem poskytnutí těchto osobních údajů je zjednodušení a zrychlení procesu vkládání nových příspěvků uživatelem a umožnění kontaktovat uživatele.
 
Osobními údaji, jež neregistrovaný uživatel portálu www.kudyznudy.cz poskytuje správci při vkládání příspěvků na tento portál, jsou:
 
  • e-mailová adresa, jméno a příjmení,
 
přičemž důvodem správcova požadavku na poskytnutí těchto osobních údajů je možnost kontaktovat osobu vkládající příspěvek na portál a případně ji identifikovat.
Jakékoli případné další poskytnutí osobních údajů při používání portálu www.kudyznudy.cz uživatelem činí uživatel dobrovolně a na svou odpovědnost. Správce tyto osobní údaje zpracovává pouze v rámci jeho činnosti v postavení takzvaného hosting providera (blíže o právech a povinnostech správce jako hosting providera viz prohlášení o způsobu provozování stránek www.kudznudy.cz), není ve vztahu k těmto osobním údajům správcem osobních údajů ve smyslu příslušných právních předpisů.
 
Poskytnutí osobních údajů je vždy dobrovolné. Poskytnutí povinných osobních údajů, jimiž jsou při registraci e-mailová adresa a heslo nového uživatele, je však nezbytnou podmínkou registrace na portálu www.kudyznudy.cz. Obdobně je nezbytnou podmínkou vložení nového příspěvku na portál www.kudyznudy.cz, jejíž splnění správce vyžaduje, poskytnutí osobních údajů o jménu, příjmení a e-mailové adrese osoby vkládající příspěvek. V případě, že uživatel v době následující po své registraci na portálu www.kudyznudy.cz či po vložení příspěvku bude požadovat, aby správce zanechal zpracování jeho povinného osobního údaje (e-mailové adresy v případě registrace uživatele či jména, příjmení a e-mailové adresy v případě vložení příspěvku), respektive jakkoli jinak znemožní správci zpracovávat tyto osobní údaje k uvedeným účelům, bude správce nucen přestat příslušný uživatelův osobní údaj (e-mailovou adresu v případě registrace uživatele či jméno, příjmení a e-mailovou adresu v případě vložení příspěvku) zpracovávat, což bude mít za následek, že uživatel nebude nadále registrovaným uživatelem portálu www.kudyznudy.cz, a nebude se tak moci k tomuto portálu přihlásit a využívat jej jako registrovaný uživatel, případně bude muset dojít k odstranění uživatelem vloženého příspěvku.
 
Osobní údaje budou správcem zpracovávány ke shora popsaným účelům po dobu trvání registrace uživatele na portálu www.kudyznudy.cz, případně po dobu uveřejnění příspěvku vloženého uživatelem. Registrovaný uživatel může kdykoli požádat o zrušení své registrace na portálu www.kudyznudy.cz, a to prostřednictvím e-mailové zprávy zaslané na adresu katalog@czechtourism.cz či listinné zprávy zaslané na shora uvedenou adresu sídla správce. Uživatel může kdykoli požádat o odstranění jím vloženého příspěvku, a to prostřednictvím e-mailové zprávy zaslané na adresu katalog@czechtourism.cz či listinné zprávy zaslané na shora uvedenou adresu sídla správce.
 
 
Uživatel má v souvislosti se zpracováním osobních údajů správcem právo na:
 
  • odvolání souhlasu se zpracováním osobního údaje, pokud došlo k poskytnutí tohoto souhlasu,
  • přístup k osobnímu údaji, opravu osobního údaje, výmaz osobního údaje, žádat omezení zpracování osobního údaje,
  • přenositelnost osobního údaje,
  • vznesení námitky proti zpracování osobního údaje (námitka se vznáší u správce),
  • podání stížnosti u Úřadu pro ochranu osobních údajů.
 
a případně další práva založená příslušnými právními předpisy.
 
K osobním údajům budou mít přístup správce, jeho zaměstnanci a případně též třetí osoby – zpracovatelé, a to pouze v souladu s příslušnými právními předpisy a při současném poskytnutí záruky, že nedojde k zásahu do práv subjektů údajů. Třetí osoby mohou mít přístup k osobním údajům jen po nezbytně nutnou dobu, v nezbytně nutném rozsahu, a pokud to bude nutné pro dosažení shora popsaného účelu zpracování osobních údajů a pro splnění podmínek a správcových povinností vyplývajících z příslušných právních předpisů.

Správce lze za účelem uplatnění Vašich práv nebo poskytnutí informací v souvislosti se zpracováním osobních údajů kontaktovat na e-mailové adrese privacy@czechtourism.cz či písemně na shora uvedené adrese sídla správce. Správce je oprávněn požadovat po kontaktující osobě prokázání totožnosti v zájmu zamezení přístupu k osobním údajům neoprávněným osobám. Za účelem prokázání správcových právních povinností může být veškerá komunikace mezi kontaktující osobou a správcem monitorována a uchována po dobu 2 let.

Pověřencem pro ochranu osobních údajů, na kterého také můžete směřovat dotazy nebo své podněty, byl jmenován:
Pověřenec: Ewald Smrčka
Kontaktní údaje:
email.: privacy@czechtourism.cz,
tel.:+420 221 580 442
 
Uživatel může kdykoli podat stížnost k dozorovému úřadu týkající se zpracování jeho osobních údajů nebo neplnění povinností plynoucích správci z příslušných právních předpisů. Příslušným dozorovým úřadem je Úřad pro ochranu osobních údajů, se sídlem Pplk. Sochora 727/27, 170 00 Praha 7, www.uoou.cz.